Krátke zamyslenia

Kliatby (časť 2) - Kliatba Večere Pánovej

Večera Pánova je hra s ohňom pri ktorej si človek môže odniesť požehnanie alebo prekliatie ak ju prijíma nehodne. Ako sa to môže stať? Aké formy prekliatia postihli kresťanov v Korinte a môžu postihnúť aj nás? Je teda lepšie nebrať účasť na Večeri Pánovej alebo radšej brať účasť i keď nehodne?

"Lebo koľkokoľvek ráz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až dokiaľ neprijde. 27 Takže ktokoľvek jie tento chlieb alebo pije kalich Pánov nehodne, bude vinným tela a krvi Pánovej. 28 Ale nech zkúša sám seba človek a nech tak jie z toho chleba a pije z toho kalicha. 29 Lebo ten, kto nehodne jie a pije, jie a pije si súd nerozsudzujúc tela Pánovho. 30 Preto je medzi vami mnoho slabých a chorých, a mnohí spia." 1Kor 11,26-30

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať