Zjavenie Jána

24 - Dvaja svedkovia v smútočnom rúchu

Materiál k videu

Dvaja svedkovia v smútočnom rúchu

„A dám svojim dvom svedkom, a budú prorokovať tisíc dvesto šesťdesiat dní, oblečení v smútočných vreciach. Toto sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred Bohom, Pánom zeme. A keby im chcel niekto ublížiť, vyjde oheň z ich úst a zožerie ich nepriateľov. A keby im chcel niekto ublížiť, musí byť tak zabitý. Tí majú moc a právo zavrieť nebo, aby nepršal dážď vo dňoch ich proroctva. A majú moc nad vodami, aby ich obrátili na krv a bili zem každou ranou koľkokoľvek ráz by chceli.“ (Zj 11,3-6)

Ján 4 odkazmi na Starý zákon opisuje dvoch svedkov, čím nám pomáha v ich identifikácii:

 1. „toto sú tie dve olivy“
 • Zach 4 - Prorok vidí sedemramenný svietnik s dvomi olivami. Nerozumie významu videnia a tak sa pýta Hospodina, ktorý mu dáva objasnenie: „Nie silou ani mocou, ale mojím Duchom, hovorí Hospodin Zástupov.“ (Zach 4,6). Význam videnia spočíva v tom, že tak ako svietnik svieti kvôli oleju zhora, i prorok je vedený Duchom Svätým 1 Nič sa nedeje samo od seba, svojou silou.;
 1. vyjde oheň z ich úst a zožerie ich nepriateľov”
 • 2 Kr 1,9-10 – na prorocké slovo Eliáša zostupuje oheň z neba a zničí jeho protivníkov;
 1. „zavrieť nebo, aby nepršal dážď”
 • na prorocké slovo Eliáša nepršalo tri a pol roka;
 1. „moc nad vodami, aby ich obrátili na krv”
 • pred 10 egyptskými ranami zaznelo k faraónovi prorocké slovo oznamujúce príchod ďalších rán

Z uvedených textov vyplýva, že dvaja svedkovia predstavujú prorocké slovo, t. j. Písmo Sväté – Starý a Nový zákon. Dokonca sám Kristus sa o Starozákonných spisoch vyjadril ako o svedkoch: „Veď zpytujte písma, lebo vy sa domnievate, že v nich máte večný život a ony sú to, ktoré svedčia o mne.” (Ján 5,39)

Význam nosenia smútočného rúcha poukazuje na skutočnosť, že nemohli svietiť a privádzať ľudí k Bohu. Taktiež poukazuje i na akt smrti, čo je charakteristické pre Bibliu práve v období stredoveku, za vlády pápežskej moci:

 • Vyjadrenie rady mesta Toulouse v čase križiackych výprav proti albigenským:

„Zakazujeme, aby ktokoľvek okrem duchovných vlastnil výtlačky Starého a Nového zákona... Zakazujeme všetkým čo najprísnejšie, aby tieto knihy mali v domácich prekladoch.“ „Obydlia, najbiednejšie chatrče, ba najskrytejšie útočiská týchto ľudí, u ktorých sa tieto spisy nájdu, majú byť úplne zničené. Takí ľudia majú byť prenasledovaní až do lesov a jaskýň , a kto im poskytne prístrešie, toho stihne prísny trest.“ (Concil Tolosanum, Pope Gregory IX. Anno chr. 1229, výnos 14 a 2)

„Tento mor (Biblia) sa tak rozšíril, že niektorí ľudia si sami ustanovili kňaza, a to aj niektorých evanjelikov, ktorí skomolili a pošliapali pravdu evanjelia a vytvorili si pre svoje ciele nové evanjelium...hoci vedia, že kázanie a výklad Biblie je laikom úplne zakázané.“ (Acts of Inquisition, Philip van Limborch: History of the Inquisition)

 • Rada mesta Tarragona:

„Nikto nesmie vlastniť knihy Starého a Nového zákona v románskom jazyku a ktokoľvek ich vlastní, musí ich odovzdať miestnemu biskupovi do ôsmich dní po vydaní tohto výnosu, aby mohli byť spálené; inak bude obvinený z kacírstva.“ (D.Lortsch: Histoire de la Bible in France, 1910)

 • Citát z encykliky pápeža Pia IX. “Qui pluribus”

o „klamlivých biblických spoločnostiach, ktoré obnovujú starý trik kacírov a napriek najsvätejším predpisom cirkvi prekladajú knihy Písma svätého do všetkých jazykov sveta a opatrujú ich často prevrátenými vysvetlivkami“

„A keď dokonajú svoje svedectvo, šelma, ktorá vystupuje z priepasti, bude bojovať s nimi a zvíťazí nad nimi a zabije ich. A ich mŕtve telá budú ležať na ulici toho veľkého mesta, ktoré sa duchovne volá Sodoma a Egypt, kde bol i náš Pán ukrižovaný.“ (Zj 11,7-8)

Šelma na základe Danielových proroctiev (Dan 7,23) predstavuje v prvom rade politickú moc. Jej vystupovanie z priepasti predstavuje démonský pôvod a inšpiráciu, keďže priepasť je miesto prebývania démonov.2

Čítame o novej moci na scéne ľudských dejín, ktorá zavŕši dočasné víťazstvo nad Písmom Svätým „na ulici toho veľkého mesta”. K jeho geografickej polohe nám pomôžu nasledovné tri pomôcky. Pri ich výklade nesmieme zabudnúť, že ich význam je „duchovný”, ako uvádza proroctvo v 8. verši.

„Sodoma” – v SZ známa svojou nízkou morálkou, obzvlášť hriechom homosexuality;

„Egypt” – často spájaný s exodom a oslobodením z otroctva ako symbol hriechu. Avšak práve Egyptský faraón je známy svojim výrokom “Kto je Hospodin, aby som poslúchol jeho hlas a prepustil Izraela? Neznám Hospodina...” (2 Moj 5,2), ktorý by sme mohli charakterizovať ako otvorenú vzburu proti Božej existencii.;

„kde bol i náš Pán ukrižovaný” – Podľa listu apoštola Pavla židom (4,4-6) Krista križujeme odpadnutím od pravdy.

Naplnenie proroctva treba hľadať v meste s nízkou morálkou, odpadnutím od pravdy s prvkami ateizmu. Týmto mestom je Paríž v období francúzskej revolúcie, kde sa zrodila šelma „ateizmus”.

„Francúzsko je jediným národom na svete, ktorý sa zapísal do dejín tým, že ako národ pozdvihol ruku v zjavnej vzbure proti Stvoriteľovi vesmíru. Bolo a je stále mnoho rúhačov, mnoho neveriacich v Anglicku, Nemecku, Španielsku a inde, ale Francúzsko vystupuje v dejinách sveta ako jediný štát, ktorý výnosom svojho Ústavodarného zhromaždenia vyhlásil, že Boha niet, a ktorého obyvatelia v hlavnom meste a inde, muži i ženy, radostne tancovali a spievali, keď prijali toto vyhlásenie.“ (Blackwood’s Magazine, november 1870)

Do snemovne bola prinesená bohyňa rozumu, ktorú vzal rečník za ruku a vyhlásil:

„Zákonodarcovia! Fanatizmus ustupuje rozumu. Jeho zakalené oči nemohli zniesť jasnú žiaru svetla. Dnes pod týmito gotickými klenbami, pod ktorými sa zhromaždil obrovský zástup, po prvýkrát zaznela pravda. Francúzi prejavujú jedinú oprávnenú úctu – uctievajú slobodu a rozum. Tu sme vyslovili prianie, aby sa republike dobre viedlo. Tu sme odmietli mŕtve modly a prijali rozum, živé božstvo, majstrovský a vrcholný výtvor prírody.“ (M. A. Thiers, Dejiny francúzskej revolúcie)

Niektoré z príčin vzniku francúzskej revolúcie:

„Keď ľudia prehliadnu klam v jednej podobe, oblečie ho satan do iných šiat a ľudia ho prijímajú rovnako nadšene, ako ho prijali prvýkrát. Keďže ľudia spoznali, že rímske katolíctvo je klam a satan ich už nemohol týmto nástrojom viesť, aby prestupovali Boží zákon, zvádzal ich na to, aby videli v každom náboženstve podvod a aby Bibliu pokladali za bájky. Zavrhli Božie ustanovenia a oddali sa nekontrolovanému páchaniu zla.” (Veľký spor vekov, Biblia a francúzska revolúcia)

Až 5. a 6. októbra 1789, keď bol kráľ nútený presťahovať sa z Versailler do Paríža, schválilo národné zhromaždenie, ktoré sa presťahovalo spolu s ním, revolučné rozhodnutia proti cirkvi, najväčšiemu, najmocnejšiemu a najbohatšiemu orgánu starého systému – predovšetkým preto, aby napravilo mizerný stav štátnych financií…Až teraz bol znárodnený cirkevný majetok, obmedzené príjmy kléru a rozpustené všetky kláštory a rehole. Napokon prišla Občianska konštitúcia kléru, ktorá prispôsobila hranice diecéz hraniciam departmentov a nariaďoval, že svojho duchovného budú voliť všetci občania obce a že biskupa spolu s jeho poradným orgánom zloženým z kňazov a laikov bude nominovať štátna správa department. (Katolícka cirkev stručné dejiny, Hans Kung)

„A mnohí z ľudí a z pokolení a z jazykov a národov budú vidieť ich mŕtve telá tri a pol dňa, a nedovolia pochovať ich mŕtve telá do hrobu. A obyvatelia zeme sa budú radovať nad nimi a budú sa veseliť a budú si navzájom posielať dary, lebo títo dvaja proroci trápili bývajúcich na zemi. Ale po tých troch a pol dňa vošiel do nich duch života od Boha, a stali na svoje nohy, a veľká bázeň padla na tých, ktorí ich videli. (Zj 11,9-11)

Proroctvo o tri a pol dni/ tri a pol roku3 sa naplnilo prekvapivo presne keď v novembri r. 1793 prijalo francúzske Národné zhromaždenie dekrét, ktorým:

 • zrušilo akékoľvek kresťanské náboženstvo, namiesto ktorého ustanovilo „náboženstvo Rozumu”;
 • nariadilo pozatvárať chrámy všetkých náboženstiev a siekt, za porušenie zákazu hrozilo uväznenie;
 • zakázalo slúžiť kňazom a duchovným;
 • odmietlo Bibliu;

Avšak to isté Národné zhromaždenie tento dekrét zrušilo v júni r. 1797.

-------------------------------

[1] Tak ako je olej v Biblii symbolom Ducha Svätého, tak je i pomazanie olejom symbolom pomazania Duchom Svätým.

[2] Viď. výklad k Zj 9; [ 20 - Trúbenia časť II. - Armáda Kobyliek ]

[3] Podľa biblického výkladu (Ez 4,6) prorockých dátumov, kde 1 prorocký deň predstavuje 1 prorocký rok.

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať