Zjavenie Jána

02 - Osnova Zjavenia Jána

Materiál k videu

Zjavenie Jána ako jedno veľké videnie môžeme rozdeliť na 4 veľké časti (nerátajúc úvod a záver), v ktorých má každá jednu úvodnú časť („úvodné videnie“), v ktorej nachádzame výkladový kľúč k pochopeniu celej časti.

Úvod k videniam: 1, 1-10/a

 1. Prameň zjavenia nachádzajúci sa v knihe a nariadenie k jeho napísaniu: 1, 1-3
 2. Jánov osobný pozdrav: 1, 4-8
 3. Okolnosti vzniku knihy: 1, 9-10/a

I. Prvá časť - sedem listov: 1, 10/b – 3. kapitola

 1. Úvod: Kristus medzi siedmimi svietnikmi držiac sedem hviezd: 1,10/b-20
 2. Sedem listov: 2.-3. Kapitola

II. Druhá časť - sedem pečatí: 4. kapitola – 8,1

 1. Úvod: Opis nebeskej bohoslužby, kedy Baránok prevezme knihu so siedmimi pečaťami: 4.-5. kapitola
 2. 6. Kapitola opisuje lámanie 6. pečatí
 3. 7. Kapitola je vsunutá medzi 6. a 7. pečať, pretože odpovedá na otázku, kt. je položená pri otvorení 6. pečate: „prišiel ten veliký deň jeho hnevu, a kto môže obstáť?“ (6,17)
 4. Zj 8,1 Otvorenie siedmej pečate

III. Tretia časť - sedem trúbení: 8,2 – 11. kapitola

 1. Úvod: Dramatická zmena v službe pri kadidlovom oltári: 8,2-6
 2. 8. - 9. kapitola obsahuje sedem trúbení
 3. 10. - 11.kaptiola obsahuje zmienku o reformnom hnutí, keďže trúbenia nikoho nepriviedli k pokániu

IV. Štvrtá časť - veľký spor: 12,1 – 22,5

 1. Úvod: Slnkom odiata žena a boj satana do konečnej časti veľkého sporu vekov: 12. kapitola
 2. Podrobné predstavenie poslednej časti veľkého sporu: 13.-20. kapitola
 3. Príchod plánu spasenia do záverečnej časti, videnie o novej zemi: 21. kapitola- 22,5

Záver: 22,6-21

 1. Záverečné slová o pravdivosti autorstva a obsahu knihy: 22,6-17
 2. Záverečné slová Jána a pozdrav: 22,18-21

Štvrté veľké videnie - veľký spor: 12,1 – 22,5

12. kapitola – úvodná časť

- ponajprv treba upriamiť pozornosť na to, že 12. kapitola je úzko prepojená s tzv. protoevanjeliom 1 : „A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojím semenom a medzi jej semenom; ono ti rozdrtí hlavu, a ty mu rozdrtíš pätu“ (1 Moj 3,15) => Biblia teda na počiatku i na konci zobrazuje túto odvekú vojnu medzi Kristom a diablom. Od 12. kapitoly budeme čítať ako od Kristovho nanebovstúpenia tento boj prebieha v histórii.
 1. Žena odiata slnkom a drak – Prostredníctvom tohto obrazu vidíme ako sa Boh staral o svoju cirkev a ostatok z nej v čase prenasledovania Rímom alebo stredovekou cirkvou.
 2. Posledné dva verše (17-18) 2 zjavujú konečný, veľký spor medzi dvomi hlavnými postavami a načrtávajú, že diabol hľadá prostriedky k začatiu tejto vojny.

13. kapitola – dve šelmy

- predstavujú dve mocnosti, skrze ktoré sa diabol pokúsi naplniť svoj plán na zničenie Božieho ľudu;

- koniec kapitoly nám ponúka číselnú hru, ktorej vyriešenie nám ponúkne odhalenie jednej z dvoch šeliem;

14. kapitola – panenci a ich posolstvo

- pri čítaní 13. kapitoly môže čitateľ prepadnúť pocitu, že to zašlo priďaleko a obe šelmy majú v rukách takú moc, že sa im definitívne podarí zničiť Boží ľud. Preto Boh predstavuje skupinu, ktorá sa v čase ich moci pred nimi neskloní, ba dokonca predstavuje trojanjelské posolstvo ako záverečnú zvesť pre ľudstvo, ktoré budú hlásať pred záverečnou žatvou, tj. pred skonaním sveta

15. a 16. kapitola – tieto kapitoly vysvetľujú čitateľovi pojem z posolstva tretieho anjela: „víno hnevu Božieho, nemiešané, ktoré je naliate v pohári jeho hnevu.” Zj 14,10

17. s 18. kapitola - vysvetlenie pojmu Babylon v Zj 14,8 a 16,19

 1. 17. kapitola obsahuje presnú charakteristiku Babylona
 2. 18. kapitola opisuje jeho úpadok

19. a 20. kapitola – bližšie vysvetľuje text Zj 14,14-20 o Kristovom slávnom príchode a záverečnej fáze Božieho súdu, kedy bude zničený diabol i samotná smrť.

21. a 22. kapitola - Kapitoly opisujú novú, Bohom pretvorenú, zem a sväté mesto nebeský Jeruzalem.

-------------------------------

[1] Genezis 3,15

[2] Podľa gréckeho textu nie Ján ale diabol stojí na brehu mora, ktoré v proroctvách predstavuje národy (ZJ 17,15). A teda diabol hľadá spôsob ako ich ovládnuť.

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať