Zjavenie Jána

17 - 144 000

Materiál k videu

144 000

A počul som počet zapečatených; jednosto štyridsaťštyri tisíc zapečatených z každého pokolenia synov Izraelových; z pokolenia Júdovho dvanásť tisíc zapečatených; z pokolenia Rúbenovho dvanásť tisíc zapečatených; z pokolenia Gádovho dvanásť tisíc zapečatených; z pokolenia Aserovho dvanásť tisíc zapečatených; z pokolenia Neftalímovho dvanásť tisíc zapečatených; z pokolenia Manassesovho dvanásť tisíc zapečatených; z pokolenia Simeonovho dvanásť tisíc zapečatených; z pokolenia Léviho dvanásť tisíc zapečatených; z pokolenia Izachárovho dvanásť tisíc zapečatených; z pokolenia Zabulonovho dvanásť tisíc zapečatených; z pokolenia Jozefovho dvanásť tisíc zapečatených; z pokolenia Benjaminovho dvanásť tisíc zapečatených” (Zj 7,4-8)

Čitatelia Zjavenia Jána venujú nemalú pozornosť tomu, či je číslo 144000 doslovným číslom spasených záverečnej doby, alebo je to skôr symbolický názov ostatku Božieho ľudu na konci dejín. Keďže táto otázka v kresťanských kruhoch vyvolávala veľa rozkolov a nedorozumenia a pritom nie je otázkou spasenia, dovoľujeme si jej nevenovať pozornosť a skôr sa pozrieť na posolstvo biblického textu. Podľa 4. verša sa toto číslo vzťahuje na synov Izraelových. Izrael znamená v preklade víťaz. Zjavenie Jána na mnohých miestach pripomína, že spasení nie sú tí, ktorí bojujú ale tí, ktorí víťazia. Číslo teda prezrádza, že tí, ktorí obstoja pred hnevom Baránka (Zj 6,16), budú tí, ktorých životy sa vyznačujú duchovným víťazstvom.

Následne prichádza vymenovanie 12 kmeňov. Niektorí vykladači sa držia názoru, že táto skupina sa týka len doslovného Izraela, z ktorého v závere dejín Boh spasí 144 000. Avšak pri pozornom čítaní zistíme nasledovné fakty:

  1. Asírska ríša dobyla severné Izraelské kráľovstvo a zničila 10 kmeňov. Zostatok sa rozptýlil a zmiešal s inými národmi.
  2. Júdovo pokolenie je vymenované ako prvé namiesto Rúbenovho.
  3. Chýbajú dva Izraelské kmene: Dán a Efraim, nahradení sú vymysleným kmeňom Jozefa a kňazským kmeňom Léviho

Z týchto faktov je zrejmé, že sa nejedná o doslovný Izraelský národ, ktorý už v Jánovej dobe neexistoval, ale o duchovný novozmluvný Izrael.

Aké je duchovné ponaučenie z týchto rozdielov?

  • Z Júdovho kmeňa pochádza Mesiáš a preto získava prvenstvo.
  • Efraim a Dán aj napriek Božím napomenutiam zostávali v modloslužbe, ba dokonca sa do nej stále viac a viac ponárali. Hozeášovo proroctvo nám bližšie prezrádza previnenie Efraima: Hoz 4,17; 13,1-3.

Oba tieto kmene boli „na papieri“ členmi vyvoleného národa, ale vonkajšia forma t.j. členstvo v cirkvi na papieri nás nezachráni.

  • Jozef je vymenovaný namiesto svojho syna Efraima zrejme preto, lebo rodič nedokáže svojou spravodlivosťou zachrániť svoje už dospelé deti a tak si každý ponesie odplatu za svoj vlastný život: Alebo keby som poslal mor na tú istú zem a vylial by som na ňu svoju prchlivosť v krvi, aby som vyplienil z nej človeka i hovädo, a Noach, Daniel a Job by boli v nej, ako že ja žijem, hovorí Pán Hospodin, že by nevytrhli syna ani dcéry; oni vo svojej spravedlivosti by vytrhli iba svoju dušu. (Ez 14,19-20)
  • Lévi nahrádza Dána pretože, na rozdiel od neho, nie len odpadol, ale sa vrátil v pokání späť a tak dáva nádej tým, čo od Boha odišli, že ešte stále môže byť cesta návratu k Bohu otvorená i so zasľúbením večného života.

Význam čísla 144000

12x12x1000 = 144 000

Číslo 1000 predstavuje jednu vojenskú jednotku (4 m 31,3-6) a taktiež má symbolický význam plnosti kmeňa.

Posolstvo teda môžeme zhrnúť nasledovne:

  • Tento zoznam nemá historickú, ale teologickú hodnotu. Predstavuje plnosť spasených, ktorí bojovali v závere dejín duchovný boj viery za svoje spasenie proti kompromisom, znameniu šelmy a dosiahli víťazstvo.

 

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať