Zjavenie Jána

25 - Siedme trúbenie

Materiál k videu

Siedme trúbenie
(Zj 11, 15-19)

Siedme trúbenie predstavuje záverečné udalosti na našej planéte, kedy príde k naplneniu ďalšej časti plánu spasenia a Kristus prevezme vládu a moc. Čo sa konkrétne udeje zachytáva Ján piatimi výrazmi.

„A siedmy anjel zatrúbil, a povstaly veľké hlasy na nebi, ktoré hovorily: Kráľovstvá sveta sa staly kráľovstvami nášho Pána a jeho Krista, a bude kraľovať na veky vekov. A dva-dsiati štyria starci, ktorí sedia pred Bohom na svojich trónoch, padli každý na svoju tvár a klaňali sa Bohu a hovorili: Ďakujeme ti, Pane, všemohúci Bože, ktorý si a ktorý si bol a ktorý prijdeš, pretože si prevzal svoju velikú moc a kraľuješ. A rozhnevaly sa národy, a prišiel tvoj hnev a čas mŕtvych, aby boli súdení, ako i čas dať odplatu tvojim sluhom, prorokom, a svätým a tým, ktorí sa boja tvojho mena, malým i veľkým, aby boli zkazení tí, ktorí kazia zem. A otvoril sa chrám Boží, ktorý je na nebi, a ukázala sa truhla jeho smluvy v jeho chráme, a povstalo blýskanie, a zavznely hlasy, a zaburácaly hromy, a bolo zemetrasenie a veľké krupobitie.“ (Zj 11,15-19)

Písmo na mnohých miestach zaznamenáva, že nebesia nielen sledujú dianie na našej zemi, ale že toto dianie zasahuje aj do ich životov.

„Hovorím vám, že tak bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, činiacim pokánie, väčšia ako nad deväťdesiatdeväť spravedlivými, ktorí nepotrebujú pokánia.” (Luk 15,7)

„lebo sme sa stali divadlom svetu i anjelom i ľuďom.” (1Kor 4,9)

Prečo taká veľká radosť z prevzatia moci? Pochopili, že plán spasenia smeruje k svojmu záveru a sním aj pôsobenie hriechu. Pavol symbolicky vraví, že i príroda očakáva tento záver: Lebo túžobné vyzeranie stvorenstva očakáva zjavenie synov Božích.” (Rim 8,19) 24 starci, ktorí reprezentujú spasený Boží ľud1, vedia čo prichádza rovnako ako to bude vedieť i Boží ľud doby konca: Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej. Lebo vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa.” (1Tes 4,4-5)

Následne oznamujú 5 udalostí, v ktorých spočíva prevzatie všetkej moci Kristom a jeho kraľovanie.

  • rozhnevanie sa národov
  • Boží hnev ako reakcia
  • súd nad mŕtvymi
  • odmena Božím služobníkom
  • zničenie tých, ktorí ničia zem

1. „a rozhnevali sa národy“

Text je odkazom na druhý mesiášsky žalm: Prečo sa búria národy, a ľudia myslia márne veci? Kráľovia zeme sa postavujú, a kniežatá sa spolu radia proti Hospodinovi a proti jeho pomazanému a hovoria: Roztrhajme ich sväzky a zahoďme od seba ich povrazy.” (Žalm 2,1-3) Jeho naplnenie nastalo v spojení politickej moci (Herodes a Pilát) s náboženskou mocou (náboženskí predstavitelia židovského národa)

„Postavili sa kráľovia zeme, a kniežatá sa dovedna sišli proti Hospodinovi a proti jeho Pomazanému. Lebo sa naozaj sišli v tomto meste na tvojho svätého Služobníka Ježiša, ktorého si pomazal, Heródes a Pontský Pilát s pohanmi aj s izraelským ľudom” (Sk 4,26-27

Keďže sa jedná o dvojné proroctvo, jeho naplnenie sa v dobe konca uskutoční monumentálnejším spôsobom a ešte vo väčšom merítku. Takže v závere dejín nastane veľké odmietnutie Boha a otvorený boj voči nemu, no nie skrze ateizmus ale nábožensko-politický systém, za ktorým pôjde celá zem.

2. „a prišiel tvoj hnev“

Boží hnev by sme mohli charakterizovať ako svätý, ako čistú,milosťou neriedenú Božiu spravodlivosť, ktorej úlohou je potrestať hriech, odhaliť klamstvo a nastoliť pravdu. V histórii na ľudí alebo národy veľmi zriedkavo prichádzal Boží hnev. Žalmista vysvetľuje prečo: On súc milosrdný odpúšťal ich neprávosti a nezahubil a mnoho ráz odvrátil svoj hnev a nezobudil všetkej svojej prchlivosti.” (Ž 78,38) V závere dejín po skončení doby milosti príde k zjaveniu Božieho hnevu (Zj 16), ktoré vyvrcholí záchranou spasených.

3. „a čas mŕtvych aby boli súdený“

Tento súd sa odohráva pred druhým Kristovým príchodom, čím sa stáva "predadventným“. Zmienku o ňom nachádzame taktiež v prorockej knihe Daniel: „Hľadel som, až boly postavené tróny, a posadil sa Starodávny dňov; jeho rúcho bolo biele jako sneh, a vlasy jeho hlavy jako čistá vlna; jeho trón plamene ohňa; jeho kolá horiaci oheň. Ohnivá rieka tiekla a vychádzala zpred neho; tisíc tisícov mu slúžilo, a desaťkrát tisíc desaťtisícov stálo pred ním; zasadol súd, a boly otvorené knihy.” (Dan 7,9-10) Význam tohoto súdu spočíva vo vyšetrovaní, keďže sa na ňom otvárajú knihy. Vďaka tomu v nebesiach nepovstane otázka nad spravodlivosťou toho, kto je spasený a jednak Boží ľud môže byť vyhlásený za ospravedlnený a spasený.2

4. „odmena Božím služobníkom“

Odmenou nie je nič iné ako večný život symbolizovaný korunou, ktorý nedostaneme skôr ako pri druhom príchode Ježiša Krista po siedmom trúbení. „Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval. Za týmto už mi je odložená koruna spravedlivosti, ktorú mi dá Pán odplatou v ten deň” (2Tim 4,7-8)

„Buď verný až do smrti, a dám ti korunu života.” (Zj 2,10)

5. „zničenie tých, kt. ničia zem“

Množstvo starozákonných proroctiev hovorí o dezolátnom stave našej planéty a ľudstva nielen po stránke morálnej, duchovnej ale i ekologickej. I v tomto prípade sa napĺňajú slová: Lebo čokoľvek seje človek, to bude i žať.” (Gal 6,7)

„Zem bude dôkladne vyprázdnená a bude dôkladne vyplienená, lebo Hospodin hovoril to slovo. Smútiť a vädnúť bude zem; zomdleje a uvädne okruh sveta, zomdlejú vysokosti ľudu zeme, pretože i tá zem je poškvrnená pod svojimi obyvateľmi, lebo prestúpili zákony, zmenili ustanovenie, zrušili večnú smluvu…Zem bude celá dolámaná; zem bude strašne dotrhaná; zem bude hrozne zmietaná; potáckať a motať sa bude zem ako opilý a bude prenesená sťa koliba na noc, a jej prehrešenie sa ťažko doľahne na ňu, padne a viacej nepovstane.” (Iz 24,3-5; 19-20) Dobrou správou je, že ešte pred naplnením všetkých týchto udalostí je zasľúbené dielo obnovy, reformácie: „Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako prijde deň Hospodinov, veľký a strašný. A obráti srdce otcov na synov a srdce synov na ich otcov, aby som neprišiel a neranil zeme kliatbou.” (Mal 4,4-6)

-------------------------------

[1] pozri výklad Zj 4. a 5. kapitoly; [ 12 - Nebeská bohoslužba ] a [ 13 - Zapečatená kniha ]

[2] pre podrobnejší význam predadventného súdu pozri tématické video s názvom „Ospravedlnenie svätyne“

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať