Zjavenie Jána

10 - List do Laodicei

Materiál k videu

Laodicea

Bola postavená Antichom II. a pomenovaná po jeho manželke Laodiké. Názov mesta by sme mohli preložiť ako „ľud súdu“. Význam je úzko spätý s jej vnútorným obsahom i postavením v dejinách. Mesto bolo veľmi bohaté, čo dokazuje fakt, že po druhom zemetrasení v r. 60 odmietlo finančnú pomoc cisára a s pomocou vlastných finančných prostriedkov sa opätovne postavilo na nohy.

Obdobie

Laodicea je posledným zborom, v ktorom Kristus stojí za dverami. Hovoríme teda o stave cirkvi poslednej doby. Podľa niektorých biblických proroctiev má prísť k oživeniu, ale to sa udeje tesne pred príchodom Krista, pretože ďalší ôsmy zbor už neexistuje.

Predstavenie sa

„A anjelovi zboru Laodičanov napíš: Toto hovorí Amen, ten verný a pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božieho” (Zj 3,14)

Grécky výraz  “αρχη”  sa tu prekladá ako počiatok, z čoho niektorí veriaci usudzujú, že Kristus bol prvou stvorenou bytosťou. Pozrime sa však  na niekoľko prípadov použitia tohto slova:

  • Lk 20,20;
  • Tít 3,1;
  • Rm 8,38;
  • 1 Kor 15,24;
  • Ef 3,10; 6,12;
  • Kol 1,16;
  • Júd 6;

V spomínaných biblických textoch sa toto slovo prekladá ako vrchnosť, či kniežatstvo označujúc tak svetskú vládu alebo duchovné sily. Vo svetle týchto a ďalších biblických veršov je posolstvo jasné: Kristus je vrchnosťou/kniežatstvom/najvyšším panovníkom stvorenia Božieho.

Význam týchto slov vystihol Pavol v liste Kološským, keď napísal: „lebo v ňom je stvorené všetko, všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny buď panstvá buď kniežatstvá buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho, a on je predo všetkým, a všetko v ňom povstalo a stojí” (Kol 1,16-17)

Napomenutie

Znám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani studený ani horúci, vypľujem ťa zo svojich úst.“ (Zj 3,15-16)

Duchovná vrelosť predstavuje vzťah s Bohom založený na úprimnej viere a láske. Chlad je teda opakom, je to život bez Boha. Čo môže byť vlažnosťou? Stav, s ktorým zápasil už starozákonný Izrael: ústami vyznával Hospodina, ale v jeho skutkoch Hospodin nebol prítomný (Iz 1,10-17). Náboženstvo sa stalo len rituálom a formou. Je to stav, keď kresťan síce vyznáva, že verí v Boha, zúčastňuje sa na bohoslužbách, ale to, čo robí, nerobí z lásky a viery.

Lebo hovoríš: Som bohatý a zbohatnul som a nepotrebujem nikoho, a nevieš, že si ty biedny i mizerný na poľutovanie i chudobný i slepý i nahý.“ (Zj 3,17) Laodicea si myslí, že zbohatla vlastným úsilím, avšak Hospodin už v SZ učil, aby si človek nenamýšlal, že bez neho môže niečo v živote dosiahnuť: Aby snáď, keď budeš jesť a nasýtiš sa a vystavíš si krásne domy a budeš bývať, a keď sa rozmnoží tvoj dobytok a tvoje stádo oviec a kôz, a keď budeš mať mnoho striebra i zlata a budeš mať mnoho všetkého, čo je tvoje, aby sa nepovýšilo tvoje srdce, a zabudol by si na Hospodina, svojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej zeme, z domu sluhov…lebo by si povedal vo svojom srdci: Moja sila a vláda mojej ruky mi nadovážila tohoto bohatstva. Ale budeš pamätať na Hospodina, svojho Boha, lebo on je ten, ktorý ti dáva silu, aby si nadobudol bohatstva, aby postavil svoju smluvu, ktorú prisahal tvojim otcom, ako je tomu dnes.“ (5M 8,12-14,17-18)

Rada

Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni, aby si zbohatol, a biele rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty, a kollýrium pomazať svoje oči, aby si videl“ (Zj 3,18)

Čo si má Laodicea od Krista kúpiť?

  • Zlato prečistené v ohni a teda vieru (1 Pet 1,7).
  • Biele rúcho a teda prežitie ospravedlnenia z viery (Zac 3,1-5).
  • Očnú masť – kollýrium, ktorá predstavuje slovo pod vedením Ducha Svätého (Ž 116,103; Jn 16,13)

„Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovsky trescem. Rozhorli sa teda a učiň pokánie. Hľa, stojím pri dveriach a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou.“ (Zj 3,19-20)

Ježiš je rozhodnutý urobiť všetko pre naše spasenie: príde, volá, klope, zadarmo dáva. Neurobí len jedno: neotvorí dvere...Vždy, keď človek otvorí slovo Božie, či príde na bohoslužbu, k nemu prehovára tichý hlas Ducha Svätého. Ak si posolstvo, ktoré sa ho dotýka, zoberie na seba, tak otvoril dvere. Ak sa v ňom odmieta vidieť, dvere jeho srdca zostávajú zatvorené. Človek jedno z týchto dvoch rozhodnutí robí vždy, keď sa nachádza pod vplyvom Ducha Svätého. Na to upozornil Boh i Izaiáša, keď mu povedal, že jeho zvesť bude ľudí i zatvrdzovať ak ju neprijmú a mnohí urobia rozhodnutie byť hluchými a slepými: „A riekol: Iď a povieš tomuto ľudu: Počuť počujte, ale neporozumejte, i hľadieť hľaďte, ale nepoznajte! Učiň to, aby stučnelo srdce tohoto ľudu, a jeho uši aby oťažely, a jeho oči zaslep, aby nejako nevidel svojimi očima a svojimi ušima nepočul, a jeho srdce by porozumelo, a obrátiac sa bol by uzdravený!“ (Iz 6, 9-10)

„Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som i ja zvíťazil a sedím so svojím Otcom na jeho tróne.“ (Zj 3,21) Toto zasľúbenie čítame i v závere Zjavenia Jána (Zj 20,14). Je to zasľúbenie o spolupráci pri spravovaní celého vesmíru, ktoré dáva Boh tým, ktorí žili vo vzbure proti jeho vláde, ale rozhodli sa vrátiť späť.

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať