Zjavenie Jána

26 - Veľký spor vekov

Materiál k videu

Veľký spor vekov
(12. kapitola)

Dvanásta kapitola je úvodom k štvrtej záverečnej časti zjavenia Jána. Kapitola stojí v úzkom spojení s prvým okamihom, kedy mohol človek nahliadnuť do plánu spasenia a dostal prísľub o príchode Mesiáša. V oboch textoch vystupujú tie isté postavy, ba dokonca v oboch prípadoch prebieha boj. Táto kapitola opisuje veľký zápas medzi Bohom a satanom, vo svetle ktorého by sme mali študovať nasledujúce kapitoly, ktoré nám objasnia ako bude tento zápas prebiehať v závere dejín.

„A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojím semenom a medzi jej semenom; ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš pätu.” (1Moj 3,15)

„A ukázal sa veľký div na nebi: žena, odiata slnkom, a mesiac bol pod jej nohami, a na jej hlave koruna dvanástich hviezd.  A súc tehotná kričala v pôrodných bolestiach a trápila sa majúc porodiť.  A ukázal sa aj iný div na nebi. A hľa, veľký drak červený, ktorý mal sedem hláv a desať rohov a na svojich hlavách mal sedem diadémov, a jeho chvost vliekol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala porodiť, aby keď porodí, hneď zožral jej dieťa.  A porodila syna, chlapca, ktorý bude pásť všetky národy železným prútom, a jej dieťa bolo vytrhnuté k Bohu a k jeho trónu.  A žena utiekla na púšť, kde má miesto, pripravené od Boha, aby ju tam živili tisíc dvesto šesťdesiat dní. ” (Zj 12,1-6)

Ako sme si už veľakrát vraveli a veľakrát si ešte pripomenieme, tak žena je v proroctvách symbolom cirkvi, ale čo tehotná žena? Tá je symbolom prenasledovanej cirkvi kričiacej k Bohu (Iz 26,17; Jer 4,31, Mich 4,10)

„Svíjaj sa bolesťou a vyrúť, dcéro Siona, jako žena, ktorá ide porodiť, lebo teraz už vyjdeš z mesta a budeš bývať na poli a prijdeš až do Babylona; tam budeš vytrhnutá; tam ťa vykúpi Hos-podin z ruky tvojich nepriateľov.” (Micheáš 4,10)

Taktiež koruna z dvanástich hviezd, slnko či mesiac sú odkazmi na Izraelskú rodinu (1Moj 37,9-11) alebo na Ježišovo poverenie byť svetlom sveta. (Mat 5,14-16) Proroctvo teda zobrazuje ženu ako cirkev, z ktorej vyjde dieťa – Mesiáš. Práve na to poukazuje Ján, keď hovorí o pasení so železným prútom, čím cituje slová druhého žalmu.

Opis červeného draka nie je len odkazom na samotného diabla, ktorý sa snaží zničiť Mesiáša, ale i na mocnosť, ktorú pri tom použije.Aby jej identifikácia bola ľahšia, Ján ju opisuje ako štvrtú šelmu z prorockej knihy Daniel 7. kapitoly, ktorá symbolizuje Rímsku ríšu. Herodes prenasledujúci Ježiša už pri jeho narodení, či Pilát, ktorý vyriekol trest smrti, boli zástupcami tejto ríše.

Niektorí vykladači stotožňujú ženu z proroctva, či jej útek na púšť s Máriou, matkou Ježišovou. Avšak žena z proroctva uteká na púšť, až potom ako bolo jej dieťa vytrhnuté k Bohu, čo predstavuje nanebovzatie Krista. Hovoríme teda o prenasledovaní cirkvi od prvých storočí po temný stredovek po ktorom cirkev uteká na severoamerický kontinent, ktorý sa pre ňu stáva azylom.

„A povstal boj na nebi: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; a bojoval i drak a jeho anjeli.Ale nezvládali, ani ich miesto sa viacej nenašlo na nebi. A svrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet; svrhnutý bol na zem, a jeho anjeli boli svrhnutí s ním. A počul som veľký hlas na nebi, ktorý hovoril: Teraz sa stalo spasenie a moc a kráľovstvo spasením, mocou a kráľovstvom nášho Boha a vláda vládou jeho Krista, lebo je svrhnutý žalobník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred naším Bohom dňom i nocou.A oni zvíťazili nad ním pre krv Baránkovu a pre slovo svojho svedoctva a nemilovali svojej duše až do smrti.Preto sa veseľte, nebesia, a ktorí stánite v nich! Beda tým, ktorí bývajú na zemi a na mori, lebo sostúpil k vám diabol, ktorý má veľký hnev, lebo vie, že má krátky čas.” (Zj 12,7-12)

Pri pozornom čítaní zistíme, že vzbura a následná vojna v nebesiach nebola fyzického, ale duchovného charakteru. Michael v preklade znamená „Kto je ako Boh“. Hlavnou otázkou celého sporu preto bolo, kto je hodný byť bohom. Táto ambícia sprevádzala diablov pád už podľa opisu proroka Izaiáša (Iz 14,12-14). Keď sa všetci nebešťania rozhodli, na ktorú stranu sa pridajú, diablovi sa už viac „nenašlo miesta v nebi“.

Jeden z dôvodov víťazstva podľa textu je „krv Baránkova“. Je to nepochybne odkaz na preliatu krv Ježiša Krista, teda na jeho obeť, ktorá je kľúčová v pláne spasenia. Víťazmi sú teda tí, ktorí nielen chápu potrebu Mesiáša, ale ho i prijali do svojho života a nechali sa obmyť jeho krvou.

To čo im pomohlo k víťazstvu bolo „slovo svojho svedectva“ čo je zvesť slova Božieho. Práve ním sa bránil i samotný Kristus proti diablovi keď bol pokúšaný na púšti.

„A keď videl drak, že je svrhnutý na zem, honil ženu, ktorá porodila toho chlapca. Ale žene sa daly dve krýdla toho veľkého orla, aby odletela na púšť, na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času, preč od tvári hada. A had pustil zo svojich úst za ženou vodu jako rieku, aby ju odniesla rieka. Ale zem pomohla žene; lebo zem otvorila svoje ústa a pohltila rieku, ktorú pustil drak zo svojich úst.A drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedoctvo Ježiša Krista. A stál som na morskom piesku.” (Zj 12,13-18)

Diabol sa snažil zničiť syna ženy skrze Rímsku ríšu, čo sa mu nepodarilo. Následne sa teda pokúša zničiť ženu – cirkev čo sa mu opäť nedarí. Spôsob ako sa ju snažil zničiť je skrytý vo výraze „čas a časy a pol času“. Je to dobre známy výraz zo Zjavenia Jána a prorockej knihy Daniel, kde sa rovnaký termín v podobe čísla 42 mesiacov či 1260 dní1 nachádza na opis stredovekého odpadlého pápežstva, ktoré sa snažilo zničiť a potlačiť všetkých, ktorí prejavili skutočnú vieru, či túžbu poznať Písmo Sväté. Avšak diablovi sa nedarí zničiť ženu, keďže unikla jeho zhubnému vplyvu, a tak sa rozhodne zničiť aj to málo, čo po nej zostalo. Práve výraz „zostatok“ je žalostným opisom úpadku reformácie a protestantizmu držiaceho sa Božieho zákona či vedeného „svedectvom Ježiša Krista“ čo je podľa anjela „duch proroctva“ (Zj 19,10).

Diabol v závere stojí na brehu mora2 a pred ním celý svet, ktorý, ako si myslí, je vydaný do jeho ruky. Nasleduje 13. Kapitola, v ktorej nám Hospodin predstaví dve jeho hlavné zbrane v boji proti Božiemu ľudu.

-------------------------------

[1] Výraz„čas a časy a pol času“predstavuje 3,5 roka. Jeden rok má 12 mesiacov takže 3,5 roka je 42 mesiacov. Jeden biblický mesiac má 30 dní, takže 42 mesiacov predstavuje 1260 dní. To znamená, že čísla ako 3,5 času, 42 mesiacov, 1260 dní nesú rovnaké posolstvo.

[2] V najstarších gréckych textoch Ján nepíše o sebe.

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať