Zjavenie Jána

18 - Príchod Baránka a význam trúbení

Materiál k videu

Príchod Baránka a význam trúbení

A keď otvoril siedmu pečať, nastalo mlčanie na nebi ako za pol hodiny.” (Zj 8,1)

Z postavenia tohoto verša je jasné aké nesie posolstvo:

  • nachádza sa po šiestom trúbení, počas ktorého je oznámený príchod „hnevu baránka“;
  • kapitola opisuje ľud pochádzajúci z „veľkého súženia“;
  • po 7. pečati prichádza úplne nový celok 7. trúbení.

Je teda jasné, že nadišiel príchod Krista. Prečo zostáva na nebi ticho nám objasňujú staro i no­vo­zákonné verše opisujúce príchod Boha so všetkými svätými anjelmi: Júda 14-15; Zach 14,5-6; Mt 25,3. V nebesiach teda nemá Boha kto oslavovať, keďže Kristus prichádza so všetkými obyvateľmi nebies.

Výraz „pol hodina nám pomáha rozlúštiť prorocké počítanie času, pri ktorom jeden proroc­ký deň trvá 1 rok nášho času (Ez 4,6).

  • 1 deň/ 24 hodín = 1 rok/360 dní
  • 1 hodina = 15 dní
  • ½ hodina = 7 a ½ dňa.

Príchod všetkých nebeských bytostí trvá sedem a pol dňa na túto zem.

A videl som tých sedem anjelov, ktorí stoja pred Bohom, a dalo sa im sedem trúb.” (Zj 8,2)

Týmto veršom začína úvodná časť tretieho veľkého celku Zjavenia Jána, ktoré pozostáva zo 7. trúbení. O čom bude hovoriť sedem trúbení nám prezradí práve nasledujúci text.

Ján vidí zvláštnu skupinu anjelov definovanú ako „stojaci pred Bohom“. V Biblii máme me­no­vite zmienku len o jednom takomto anjelovi: „Ja som Gabriel, ktorý stojí pred Bohom“. (Luk 1,19) Bude sa jednať zrejme o triedu anjelov známu ako „nebeské mocnosti,“ (Ef 3,9) keďže, ako budeme o chvíľu vidieť, sú vykonávateľmi Božích súdov.

Gréckemu výrazu „trúba“ gr. σάλπιγξ (salpigx) zodpovedá starozákonná trúba nazý­vaná šófár. Ten sa používal ako signalizačný nástroj. V biblickej dobe mal úlohu zvolávania ľudu v čase vojny, ohlasovanie pôstu a pokánia. Trúbili naň pri zničení Jericha (Joz 6,4-5), sviatku trúbenia (3 Moj 23,25), aby upozornili na blížiaci sa súd.

Po každom zatrúbení v 8. a 9. kapitole nasleduje pustošenie. Budeme preto hovoriť o zostupovaní Božích súdov. Výraz „dalo sa im“ poukazuje na Božie povolenie alebo aktívne zapojenie. Boh teda dáva priestor na vykonanie súdu.

„A prišiel iný anjel a postavil sa pri oltári a mal zlaté kadidlo, a bolo mu dané mnoho ka­di­va, aby ho dal s modlitbami všetkých svätých na zlatý oltár, ktorý je pred trónom. A vystúpil dym kadív s modlitbami svätých z ruky anjela pred Bohom.” (Zj 8,3-4)

Text je odkazom na každodennú kňazskú službu vo svätyni. Podľa Žalmu 141,2 dym predstavuje modlitby veriacich, ktoré vďaka prostredníckej službe vystupujú až k Bohu.

Tento anjel symbolizuje dve fázy Kristovej služby:

  1. prostrednícka služba – Kde kto odsúdi? Kristus Ježiš je, ktorý zomrel, a viacej, ktorý aj vstal z mŕtvych, ktorý aj je po pravici Božej, ktorý sa aj prihovára za nás.” (Rim 8,34) j. bez Krista by modlitby neboli schopné vystúpiť až k Bohu.
  2. Čas ukončenia doby milosti, kedy prichádza odplata za hriech.

A potom vzal anjel kadidlo a naplnil ho ohňom s oltára a hodil na zem, a povstaly hlasy, a bu­rácaly hromy, a blýskaly sa blesky, a bolo zemetrasenie.” (Zj 8,5)

Kňaz ukončoval každodennú službu vo svätyni tým, že uhlíkmi z oltára naplnil kadi­del­nicu, kadidlo obetoval vo svätyni na kadidlovom oltári a keď vyšiel von, hodil kadidelnicu na dlaž­bu medzi obetným oltárom a vchodom do chrámu. Tým bola služba na daný deň ukon­čená.

Anjel predstavuje koniec času milosti nad tými, ktorí mohli činiť pokánie. A tak pri na­sle­dujúcich trúbeniach dopadnú Božie súdy. Pre nás je to poučením, že čas milosti nie je ne­ko­nečný ani pre svet, ani pre naše vlastné životy.

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať