Zjavenie Jána

19 - Trúbenia časť I.

Materiál k videu

Trúbenia časť I.

K hľadaniu proroctva v histórii nám pomôžu nasledovné fakty:

  1. Podľa Zj 1,19 Ján vo svojom videní zaznamenáva udalosti v našom letopočte;
  2. Úvodná časť ôsmej kapitoly hovorí o skončení doby milosti a prichádzajúcom súde;
  3. V posolstve do Tyatír nachádzame varovanie pred súdom nad smilnicou a tými, s kto­rý­mi smilnila. Jej súdu sa venujú neskoršie kapitoly zjavenia Jána.

Naplnenie proroctva o súde nad Rímom ako partnerom smilnice nachádzame v trú­be­niach. Budeme sa preto pohybovať v prvých storočiach Rímskej ríše, ktorej bohatstvo a moc vy­menila cirkev za Božie požehnania a ochranu.

„A siedmi anjeli, ktorí mali sedem trúb, prihotovili sa, aby trúbili. A prvý anjel zatrúbil, a nas­talo krupobitie a oheň, čo bolo smiešané s krvou, a bolo to hodené na zem, a bola spá­le­ná tretina zeme, i tretina stromov zhorela, i všetka zelená tráva bola spálená.” (Zj 8,6-7)

Prečo vraví proroctvo o 1/3 zeme? Pretože vládu nad Rímskou ríšou po smrti Konštan­tína Veľkého dostali jeho traja synovia: Konštantín II., Constans, Constantius. Neskôr v boji o nad­vládu Konštantín II. prehráva a Rímska ríša sa rozdeľuje medzi zostávajúcich dvoch bra­tov na východorímsku a západorímsku časť. Každé z trúbení bude teda zasahovať len ne­ja­kú časť z pôvodnej rímskej ríše.

1. Trúbenie

Prvé trúbenie predstavuje vojenské výpady Gótov, na čele s Alarichom, ktorým sa podarilo v r. 410 dobyť pyšné mesto Rím. Plienenie trvalo tri dni a tri noci, počas ktorého boli ulice plné mŕtvych tiel. Mesto bolo vyrabované a dcéra cisára Theodosia I. bola odvlečená ako vo­jen­ská trofej do zajatia, kde sa musela vydať za gótskeho veliteľa.

Proroctvo prvé trúbenie spája s ohňom a ľadom, čo sú symboly Božieho súdu:

A Hospodin dá počuť velebnosť svojho hlasu a ukáže spustenie svojho ramena s búr­livosťou hne­vu a s plameňom zožierajúceho ohňa, s rozmetávajúcim víchrom, prívalom a ľa­dom.” (Iz 30,30)

Ľad v podobe krupobitia je výstižnou charakteristikou chladného podnebia južného Švajčiar­ska, z ktorého Góti pochádzajú. Oheň vystihuje pustošenie a plienenie bohatých talianskych miest, ktoré nastáva po ich prekročení Álp.

A druhý anjel zatrúbil, a niečo jako veliký vrch, horiaci ohňom, bolo hodené do mora. A tre­tina mora sa obrátila na krv a zomrela tretina tvorov, ktoré sú v mori, ktoré majú dušu, i tretina lodí bola zkazená.” (Zj 8,8-9)

2. Trúbenie

V druhom trúbení sa stretávame s vojenskými výbojmi Vandalov s Geiserichom. Proroctvo opi­suje ich ničivú silu na mori v podobe horiaceho vrchu hodeného do mora. Pozrime sa preto na niekoľko historických faktov:

  • r. 439 – Geiserich po dobytí Kartága získal veľkú vojenskú flotilu kotviacu v jeho prís­tave. Tým nadobudol najmocnejšiu námornú silu v Stredomorí, vďaka ktorej získava Sicí­liu, Korsiku, Sardíniu…
  • r. 455 – poráža Rím a nastáva plienenie, ktoré trvá 14 dní. Na prosbu rímskeho bis­ku­pa Leva I. sú obyvatelia Ríma ušetrení. Historici pripisujú vandalom zbesilé plienenie, kvôli kto­rému sa meno tohoto kmeňa stalo synonymom pre ničenie a bezdôvodné pustošenie.
  • r. 468 – Geiserich poráža rímsku námornú flotilu. Vysiela dve podpálené lode do jej radov, ktoré spôsobia požiar a chaos v armáde.

A tretí anjel zatrúbil, a padla s neba veliká hviezda, horiaca jako fakľa, a padla na tretinu riek i na pramene vôd. A meno hviezdy je Palina, a tretina vôd sa obrátila na palinu, a mnoho ľudí zomrelo od vôd, lebo boly zhorkly.” (Zj 8,10-11)

3. Trúbenie

Toto trúbenie sa napĺňa príchodom Húnov, ktorých vedie Attila. Húni využívali na presun toky riek ako Dunaj, Reina a pod., čím prichádza k naplneniu proroctva, kde 3. trúbenie zasa­hu­je rieky.

Čo predstavuje symbol padajúcej hviezdy?

  1. Démonské pozadie/inšpiráciu

„Nikto nechápal lepšie ako Atila, že Božie vnuknutie riadi jeho meč, a že kozmické sily ho pozdvihli nad národy...Atila sa nevyhýbal veštcom. On, ktorý bol pánom takého národa, bol zajatcom povier. Atilu tiež obklopovali kňazi...Atila neurobil ani krok bez toho, aby si nedal vyveštiť“ 1

  1. Atilov život, úspechy a ambície najlepšie vystihuje padajúca hviezda, ktorá na chvíľu zažiari ale za okamih zhasne.

„Hunský kráľ Attila žil príliš krátko, aby dokázal upevniť vlastnú ríšu, avšak dosť dlho na to, aby nezvratne zmenil beh dejín. Nikto ho nepovažoval za skvelého vojvodcu, tobôž nie za vzor alebo hrdinu. Nikto mu nedal prívlastok Veľký, hoci ním nepochybne bol. Namiesto toho mu prischla nelichotivá prezývka Bič Boží, ktorá ešte znásobila strach, ktorý šíril.” 2

A štvrtý anjel zatrúbil, a uderená bola tretina slnca i tretina mesiaca i tretina hviezd, aby sa zatmila ich tretina, a deň aby nesvietil svoju tretinu a noc podobne.” (Zj 8,12)

4. Trúbenie

Posledné štvrté trúbenie ôsmej kapitoly sa napĺňa v činoch Herulov, východo­ger­mán­ske­ho kmeňa s kráľom Odoakarom. Ten zosadil posledného západorímskeho cisára Romula Augusta v r. 476, čím došlo k zániku západorímskej ríše. Práve jej zánik symbolizuje po­has­nu­tie jasu nebeských telies, ktoré sú zodpovedné za život a existenciu.

„Keď Vandali, Aláni a Švábi (hnaní Hunmi, ktorí postupovali zo stepí južného Ruska) spolu so západnými Gótmi, Alemánmi, Burgunďanmi a Frankmi zaplavili ríšu, rozbili rímsky štát a rímske parvo a zničili tiež vysoko rozvinutú infraštruktúru, štátne budovy, cestnú sieť, mosty a akvadukty. Bol to neslýchaný hospodársky, sociálny a kultúrny úpadok spojený s vyľudnením miest. Bol to úpadok, ktorý sa dal do určitej miery zvrátiť až po niekoľkých storočiach. Rím, veľkomesto, ktoré malo niekedy vyše milión obyvateľov, napokon upadlo na úroveň provinčného mesta s dvadsiatimi tisícami obyvateľov.” 3

-------------------------------

[1] Attila és hunayi, Németh Gyulla

[2] Sťahovanie národov (454 - 568). Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania, Peter Bystrický

[3] Katolícka Cirkev, Stručné dejiny, Hans Kung

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať